top of page

Algemene voorwaarden Saam Souhoka


 

Definities

 1. Saam Souhoka: Saam Souhoka, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 82615063, www.saamsouhoka.com.

2.   Klant: degene met wie Saam Souhoka een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 

3.   Partijen: Saam Souhoka en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

5.   Offerte: alle aanbiedingen van Saam Souhoka aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 

6.   Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Saam Souhoka en de klant.  

7.   Opdracht: de dienst of het product dat door Saam Souhoka geleverd zal worden. 

8.   Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

9.   Schriftelijk: elektronische communicatie zoals whatsapp en e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant. 

10.   Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

11.   Fotografische en Audiovisuele werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Saam Souhoka.

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Saam Souhoka zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.   Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

 1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Dit mag ook door de offerte online te accepteren. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Saam Souhoka werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 

2.   Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Saam Souhoka zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

3.   Saam Souhoka houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Saam Souhoka onaanvaardbaar maken. 

4.   Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Saam Souhoka is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Annulering van de opdracht

 1. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal 50% van het volledige bedrag voor de opdracht door Saam Souhoka in rekening worden gebracht. 

2.   Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal 25% van het volledige bedrag voor de opdracht door Saam Souhoka in rekening worden gebracht. 

3.   Consumenten en klanten mogen de afspraak verplaatsen tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip. 

4.   Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Saam Souhoka gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing.

 

Uitvoering van de opdracht 

 1. Saam Souhoka zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Saam Souhoka gebruikelijk werkt.  

2.   Saam Souhoka spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

3.   De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.   De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Saam Souhoka tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

6.   De klant verplicht zich de omstandigheden voor Saam Souhoka zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

7.   Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Saam Souhoka worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.

8.   Saam Souhoka garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

9.   Saam Souhoka levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Saam Souhoka slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

10.   Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Saam Souhoka en kan extra kosten met zich meebrengen. 

Locaties 

 1. Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Saam Souhoka denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.

2.   De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Saam Souhoka hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen die Saam Souhoka hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Saam Souhoka te allen tijde wijzigen. 

3.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Saam Souhoka vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

4.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Saam Souhoka, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.   Indien partijen voor een dienstverlening door Saam Souhoka een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.   Saam Souhoka is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

7.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Saam Souhoka de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

8.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9.   Saam Souhoka heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

10.   Voorafgaand aan de ingang ervan zal Saam Souhoka prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11.   De consument heeft het recht om de overeenkomst met Saam Souhoka op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Verzendkosten

 1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

 

Parkeervergunning en reiskosten 

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.

2.   Eventuele reiskosten bedragen € 0,30 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

3.   De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner, NS-tabel of Google Maps. 

 

 

Betalingen en betalingstermijn    

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Saam Souhoka betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2.   Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Saam Souhoka de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

3.   Saam Souhoka behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

4.   Saam Souhoka verlangt minimaal 25%  van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.

5.     Indien de aanbetaling (25% over het totaalbedrag) is overgemaakt en de klant wil achteraf de opdracht annuleren dient de klant Saam Souhoka op de hoogte te stellen met de reden van annulering. Als er nog geen werk verricht is voor de desbetreffende opdracht door Saam Souhoka zult u het bedrag terug gestort krijgen binnen 14 dagen. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Saam Souhoka gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Saam Souhoka. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Saam Souhoka zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Saam Souhoka op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Saam Souhoka, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Saam Souhoka te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Saam Souhoka te verrekenen met een vordering op Saam Souhoka.

 

Levering

 1. Saam Souhoka hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 

2.   Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Saam Souhoka vastgesteld. 

3.   Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal via WeTransfer.

4.   Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. 

5.   Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Saam Souhoka niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Intellectueel eigendom en licentie

 1. Saam Souhoka behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.   Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van  Saam Souhoka, indien niet anders is overeengekomen.

3.   De klant verkrijgt van Saam Souhoka een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.

4.   De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Saam Souhoka openbaar gemaakt worden.

5.   De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.

6.   De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saam Souhoka.

7.   De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8.   De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Saam Souhoka, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.

9.   Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

10.   Saam Souhoka houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met Saam Souhoka worden. 

Rechten van derden

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Saam Souhoka van alle aanspraken hierop en verder.

2.   Saam Souhoka is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Meefotograferen

 1. Er zullen naast Saam Souhoka geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.

2.   Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van Saam Souhoka te hinderen.

3.   Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Saam Souhoka of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. 

4.   Het is Saam Souhoka toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant tenzij anders afgesproken.

Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Saam Souhoka enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Saam Souhoka.

2.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Saam Souhoka de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Saam Souhoka redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een Werk van Saam Souhoka dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Saam Souhoka.

2.   Bij inbreuk komt Saam Souhoka een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Saam Souhoka gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 

3.   Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

4.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

5.   Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van Saam Souhoka waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door Saam Souhoka geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Saam Souhoka daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar info@saamsouhoka.com.

3.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Saam Souhoka in staat is hierop adequaat te reageren. 

4.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Saam Souhoka gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Saam Souhoka.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Saam Souhoka ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Saam Souhoka een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Saam Souhoka verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Saam Souhoka

 1. Saam Souhoka is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Indien Saam Souhoka aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Saam Souhoka is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Saam Souhoka aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn schadevergoeding

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Saam Souhoka vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Saam Souhoka toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Saam Souhoka niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Saam Souhoka in verzuim is. 

3.   Saam Souhoka heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Saam Souhoka kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Saam Souhoka in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Saam Souhoka kan worden toegerekend in een van de wil van Saam Souhoka onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Saam Souhoka kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Saam Souhoka 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Saam Souhoka er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Saam Souhoka is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Saam Souhoka is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Saam Souhoka zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Saam Souhoka. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Saam Souhoka bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Saam Souhoka is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 08 augustus 2023.

bottom of page